ના મારે નથી ખાવો ..

25 02 2008

pic2.jpg                                                                                                                                ના મારે નથી
ખાવો ..
આ માવો – મીઠાઈ – આ બાસુદી
મને ના ઉતરે ગળે …
મને ના ખપે કોઈ ભોગે……
એ જોઉં છું ને …
મને યાદ આવે છે………
મારી માના વાસીદુ વાળતાં ..
છાણ – ઝરણ યુક્ત હાથ…!!!!!!
ને હું ડુબી જાઉં છું
ગહેરા શોકમાં !!!!!!!
આ એ.સી.દુકાનો
આ મોઁઘીદાટ આરસીઓ …
હમણાં જ તરડાઈ જાય …!!
જોઈ શકે ..જો ..મારી બેનના
પગની પાની એ પડેલ
વાઢીયા……..!!!!!!!

Advertisements