દોસ્ત

5 01 2014

યુગોને આંબી આવ્યો ને સદીમાં ભુલો પડ્યો છું દોસ્ત
સમંદર તર્યો છું સાત ને નદીમાં ભુલો પડયો છું દોસ્ત

છે શુન્ય સરવાળે બધુયે જાણું છતાંય જો રહ્યો વલખી
એકમ દશક ને આખરે વદીમાં ભુલો પડ્યો છું દોસ્ત

નીલુ અંબર નીલ સમંદર ને નીલા કંઠ કેરી જો સાખે
નીલુ છે ઝેર જાણું છું છતાંય હું પીતો રહ્યો છું દોસ્ત

રટે છે કોઈ નારાજ નામ એવા અલૌકિક ભાવથી કે
માની મલ્હાર ગઝલના ગામે વરસી હું પડ્યો છું દોસ્ત

નારાજ થી ફકીરા સુધીની સફર હવે કેવી રહી ના પુછ
જોગીએ માર્યા ચિપીયા ચાર ધુણીમાં હું ધખ્યો છુ દોસ્ત

નીલી આંખોનો કેફ છે કે છે નશો મય તણો આ ફકિરા
કે લાગણીના પગ લઈ શાહીમાં લપસી હું રહ્યો છું દોસ્ત

Desai Babu Luni “Fakira”હ

Advertisements